ViCardo®

Twoja wizytówka w sieci

Zasady serwisu ViCardo.

Korzystanie z serwisu ViCardo jest bezpłatne i wolne od jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym lub marketingowym w zakresie wszystkich zasobów, które Użytkownik otrzymuje do dyspozycji po zarejestrowaniu się, tj. strony osobistej e-wizytówki i osobistego panelu administracyjnego (CMS) do zarządzania jej treścią.

Administracja serwisu ViCardo ma pełną świadomość zaufania, jakim obdarzana jest przez wszystkich użytkowników serwisu oraz odpowiedzialności za zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa powierzonych informacji.

Dokonując rejestracji swojego udziału Użytkownik akceptuje bezwzględne przestrzeganie niniejszych zasad i warunków w każdym aspekcie korzystania z serwisu ViCardo.

Administracja serwisu ma prawo wprowadzania modyfikacji i poprawek do niniejszych zasad jednakże z zastrzeżeniem, że konsekwencje takich zmian nie mogą spowodować pogorszenia jakości świadczonych usług, nieuzasadnionych ograniczeń funkcjonalnych w użytkowaniu serwisu, ograniczenia dostępu Użytkownika do jego zasobów, ani też dążyć do żądania zapłaty za usługi świadczone dotychczas nieodpłatnie.

I. Zasady i warunki korzystania z serwisu. ...czytaj
II. Zasady funkcjonalne. ...schowaj

1.Rozpoczęcie korzystania z serwisu.

Warunkiem korzystania z serwisu ViCardo jest zarejestrowanie się w nim. Procedura rejestracji jest w pełni automatyczna i interakcyjna, wykorzystuje mechanizmy wbudowane w stronę główną serwisu oraz pocztę elektroniczną. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje o formie i treści jego danych rejestracyjnych i dostępowych.

2.Ochrona dostępu.

Zastosowane w serwisie ViCardo mechanizmy ochrony dostępu zapewniają Użytkownikowi bezpieczne zarejestrowanie się i korzystanie z oferowanych usług, o ile Użytkownik będzie się kierował w postępowaniu niniejszymi Zasadami oraz skierowanymi do niego poleceniami, zaleceniami i instrukcjami umieszczonymi bezpośrednio w treści serwisu, jak i przesyłanymi pocztą elektroniczną.
Administracja serwisu nie zna własnych haseł dostępu użytkowników gdyż są kodowane już na etapie ich zakładania przez Użytkownika. Nie może więc brać żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia niniejszych Zasad wynikające z ujawnienia przez Użytkownika jego danych dostępowych osobom trzecim.

3.Użytkowanie panelu administracyjnego.

Panel administracyjny Użytkownika jest przejrzysty, w pełni interakcyjny, zapewnia Użytkownikowi pełną kontrolę nad treścią umieszczanych w serwisie danych oraz opatrzony jest instrukcjami i tekstami opisowymi ułatwiającymi prawidłowe wykorzystanie wszystkich mechanizmów i funkcji.

4.Opublikowanie informacji - e-wizytówka.

Opublikowanie w serwisie e-wizytówki Użytkownika uzależnione jest od prawidłowo i w pełni przeprowadzonej procedury rejestracyjnej oraz od przekazania przez Użytkownika do serwisu za pomocą panelu administracyjnego ściśle tam określonego minimum danych. Treść i ilość informacji publikowanych na e-wizytówce zależy wyłącznie od woli Użytkownika. Użytkownik nie ma wpływu na układ graficzny e-wizytówki, z zastrzeżeniem punktu II.7. ninijszych zasad. Jednakże zupełny brak danych Użytkownika w którejkolwiek z podkategorii oznaczonej na e-wizytówce interaktywną ikoną może skutkować automatycznym ale odwracalnym usunięciem z widocznej, edytowalnej treści e-wizytówki odpowiedniej ikony lub ikon.
Dokładne zapoznanie się z funkcjami i mechanizmami e-wizytówki Użytkowmnika oraz ich ograniczeniami umożliwia instrukcja - opis e-wizytówki.

5.Wyszukiwarka Spinacz.

Wbudowana w zasoby serwisu wyszukiwarka Spinacz ma na celu ułatwienie - tak Użykownikom serwisu jak i odwiedzającym stronę - odnalezienia tylko jednej, konkretnej osoby lub listy osób spełniających kryteria wyszukiwania. Kryteriami wyszukiwania mogą być - łącznie lub wybiórczo - opublikowane w serwisie przez użytkowników dane typu: wykonywany zawód, pełniona funkcja, posiadane tytuły i terytorialne - związane z adresem (województwo, miejscowość).
Prawidłowe i satysfakcjonujące Użytkownika nawigowanie wyszukiwarki do jego e-wizytówki jest więc zależne wyłącznie od ilości i dokładności opublikowanych przez niego w serwisie ViCardo informacji.

6.Instrukcje.

Instrukcje dotyczące obsługi i użytkowania oraz ew. limitów i ograniczeń umieszczone są głównie w panelu administracyjnym Użytkownika, w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych mechanizmów zarządzania treścią. Dodatkowo w dolnej części strony głównej serwisu umieszczony jest link do instrukcji zawierających graficzny opis funkcji e-wizytówki i panelu administracyjnego Użytkownika.
Administracja serwisu dołoży należytych starań aby zawartość wszystkich instrukcji była aktualna i w przypadku dokonywania modyfikacji - na bieżąco aktualizowana. Dopuszczalne jednakże są nieznaczne rozbieżności zwłaszcza w zakresie układu graficznego, o ile nie mają one istotnego wpływy na ogólną funkcjonalność lub związane są z progresywnym rozwijaniem aplikacji, albo też wynikają z czynników opisanych w punkcie II.7. poniżej.

7.Opcja usług płatnych.

Usługi odpłatne są ewolucją rozwojową aplikacji głównej. Pełny zestaw dodatkowych aktualnie dostępnych usług odpłatnych jest udostępniony Użytkownikowi w jego panelu administracyjnym. Również w panelu administracyjnym umieszczone są instrukcje dotyczące działania i użytkowania tych funkcji.
Ze względu na umożliwienie Użytkownikowi wpływania na ostateczny efekt graficzny e-wizytówki Administracja serwisu nie bierze odpowiedzialności za finalne wrażenia estetyczne.

8.Procedury awaryjne i zgłoszeniowe.

W celu bezpośredniego skontaktowania się z Administracją serwisu prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w linku Kontakt u dołu głównej strony serwisu, oraz bezpośrednio w treści serwisu, w jego odpowiednich dla poszczególnych typów zdarzeń miejscach.
Prosimy o mozliwie dokładne precyzowanie problematyki korespondencji za pomocą rozwijalnego pola opcji wyboru tematów, co będzie nam umożliwiało szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem sewrisu ViCardo.
Nie odpowiemy na wiadomości niewiadomego pochodzenia, ani też na zgłoszenia przypadków naruszenia prawa lub niniejszych Zasad nie zawierające żadnych danych umożliwiających weryfikację ich prawnej skuteczności.


powrót do strony głównej