ViCardo®

Twoja wizytówka w sieci

Zasady serwisu ViCardo.

Korzystanie z serwisu ViCardo jest bezpłatne i wolne od jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym lub marketingowym w zakresie wszystkich zasobów, które Użytkownik otrzymuje do dyspozycji po zarejestrowaniu się, tj. strony osobistej e-wizytówki i osobistego panelu administracyjnego (CMS) do zarządzania jej treścią.

Administracja serwisu ViCardo ma pełną świadomość zaufania, jakim obdarzana jest przez wszystkich użytkowników serwisu oraz odpowiedzialności za zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa powierzonych informacji.

Dokonując rejestracji swojego udziału Użytkownik akceptuje bezwzględne przestrzeganie niniejszych zasad i warunków w każdym aspekcie korzystania z serwisu ViCardo.

Administracja serwisu ma prawo wprowadzania modyfikacji i poprawek do niniejszych zasad jednakże z zastrzeżeniem, że konsekwencje takich zmian nie mogą spowodować pogorszenia jakości świadczonych usług, nieuzasadnionych ograniczeń funkcjonalnych w użytkowaniu serwisu, ograniczenia dostępu Użytkownika do jego zasobów, ani też dążyć do żądania zapłaty za usługi świadczone dotychczas nieodpłatnie.

I. Zasady i warunki korzystania z serwisu. ...schowaj

1.Ogólne.

Warunki swobodnego korzystania z ViCardo przez zarejestrowanego użytkownika:

Po zarejestrowaniu się Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone w serwisie treści. W dobrze rozumianym własnym interesie Użytkownika jest również zgłaszanie za pomocą Formularza kontaktowego wszelkich zauważonych naruszeń, nieprawidłowości czy nadużyć - prosimy o to w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa jego użytkowania.

Administracja ViCardo zastrzega sobie prawo do:

Użytkownika, który wg. jej uznania lub oceny naruszył powyższe warunki. Działania te mogą nastąpić po wcześniejszym ostrzeżeniu lub też bez ostrzeżenia oraz dowolnie pod względem wyboru w/w metod, z zastrzeżniem możliwości ich zastosowania łącznego. Powzięte działania nie ograniczają zastosowania innych technicznych czy prawnych środków zaradczych, jakie mogą być niezbędne lub wynikają z przepisów prawa. Niezależnie od tego, czy jakiekolwiek działania zostaną podjęte, czy nie, Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:

2. Usługi płatne.

Jedyną odpłatną usługą jest tzw. zaparkowanie strony e-wizytówki Użytkownika na adresie subdomeny, w postaci np.: http://jan_kowalski.vicardo.pl.
Opłata z tego tytułu wynosi brutto - do wyboru:

Poza korzyściami płynącymi z umieszczenia tak adresowanej strony w przestrzeni nawigowanej przez wyszukiwarki sieciowe Użytkownik uzyskuje wówczas automatycznie dostęp do rozszerzonego zakresu funkcjonalnych możliwości zarządzania treścią i informacjami które zamieszcza na e-wizytówce. Jest to np. możliwość zastosowania na e-wizytówce własnego logo w miejscu standartowego logo serwisu. Lista wszystkich dostępnych w tej opcji funkcji wraz z ich opisem i instrukcją stosowania stanowi integralną część panelu administracyjnego Użytkownika, który może korzystać z nich w dowolnym zakresie jednakże zawsze zgodnie z niniejszymi Zasadami.
Administracja ViCardo zpewnia, że nie będzie donywać w zakresie usług i funcji udostępnionych za opłatą żadnych zmian o charakterze degresywnym bez pisemnego powiadomienia i uzasadnienia, z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do swobodnego progresywnego kształtowania ilości i zakresu usług oraz funkcji udostępnianych odpłatnie, przy zachowaniu zasady kontynuacji usług świadczonych Użytkownikowi w okresie przez niego opłaconym, bez żądania dodatkowych opłat z tytułu dokonanych zmian.
Opłaty wniesione przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków zawinionej przez ViCardo przerwy w świadczeniu usług dla Użytkownika dłuższej niż 24 godziny, kiedy to Użytkownik ma prawo do świadczenia odszkodowawczego w kwocie obliczonej proporcjonalnie jako iloczyn czasu przerwy w świadczeniu usług zaookrąglonego do pełnych dni w górę i średniej stawki dziennej wynikającej z przeliczenia wniesionej przez Użytkownika opłaty okresowej.
Niezależnie od ew. świadczenia odszkodowawczego Administracja ViCardo w ramach rekompensaty w pierwszej kolejności automatycznie wydłuży czas świadczenia usług opłaconych przez Użytkownika o 1/3 ich nominalnego okresu, za który Użytkownik zapłacił, z zastrzeżeniem minimalnego okresu wydłużenia nie krótszego niż o jeden kolejny miesiąc kalendarzowy.
W przypadku braku wniesienia przez Użytkownika opłaty za dowolnie wybrany wg. cennika następny okres czasu, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia dotychczasowych usług zasoby Użytkownika będą automatycznie przenoszone do kategorii usług nieodpłatnych. Działanie to wraz ze wszystkimi jego skutkami jest czynnością odwracalną i po wniesieniu opłaty Użytkownikowi zostaną automatycznie przywrócone jego zasoby w stanie, w jakim były na dzień poprzedzający przeniesienie do kategorii usług ogólnodostępnych nieodpłatnie.
O sposobie i metodach płatności Użytkownik jest każdorazowo powiadamiany w skierowanej do niego korespondencji elektronicznej.
Administarcja serwisu może stosować narzędzia przypominania o terminach płatności w formie poczty e-mail.3. Informacje opublikowane.

Zawartość serwisu Vicardo jest chroniona przez prawo autorskie. Informacje opublikowane w serwisie tak przez Administrację, jak i przez Użytkowników są na podstawie prawa autorskiego i konwencji międzynarodowych chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. W związku z powyższym Użytkownik serwisu wyrażą zgodę na:

Publikując w serwisie ViCardo swoje treści Użytkownik udziela Administracji serwisu pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do publikowania i gromadzenia tych informacji które to pozwolenie ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie, nieodwołalny, bezpłatny i niewykluczający dalsze przekazywanie/udzielanie tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ograniczenia tego pozwolenia wyłącznie do zakresu koniecznego dla realizacji usług świadczonych przez serwis ViCardo. W celu unikinięcia jakichkolwiek watpliwości Użytkownik wyraża zgodę na swoją wyłączną odpowiedzialność podmiotową za opublikowane przez siebie treści i zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie Administrację serwisu ViCardo.
Administracja serwisu w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane przez Użytkowników treści, poza wszelkiego rodzaju przypadkami naruszania prawa. Biorąc pod uwagę tak sformułowaną ideę funkcjonowania serwisu ViCardo Administracja oświadcza, że nie będzie prowadzić żadnych działań mających na celu weryfikację jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników oraz, że nie dysponuje żadnymi narzędziami do tego typu działań. Oznacza to m.in. brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Administracji serwisu za ewentualną wirtualizację lub fikcyjność danych opublikowanych przez Użytkownika.
Użytkownik korzystając z serwisu ViCardo wyraża zgodę na gromadzenie, przesyłanie , przechowywanie i wykorzystanie wszystkich swoich danych osobistych, które do serwisu dobrowolnie przesłał, z zastrzeżeniem wykorzystania ich przez Administrację wyłącznie na potrzeby i w zakresie świadczonych na jego rzecz usług.4. Naruszanie prawa.

Szczególne przypadki naruszania prawa określonego w pkt.I.1 niniejszych zasad to zamieszczanie treści naruszajacych prawa osób trzecich, czyli takich które naruszają prawa własności intelektualnej typu praw autorskich lub praw do znaków towarowych, a zwłaszcza zamieszczanie jakichkolwiek treści lub informacji podszywając lub podając się za inną, fizycznie istniejącą osobę.
Wszyscy poszkodowani wskutek takich działań mogą zgłosić przypadek naruszenia wykorzystując do tego Formularz kontaktowy.
Administracja serwisu niezwłocznie po odebraniu informacji o naruszeniu podejmie działania, które w pierwszej kolejności zapewnią gwarancję prawnej skuteczności takiego zawiadomienia (m.in. określenie uprawnień strony zgłaszającej), a następnie trwale usunie takie informacje i/lub treści z publicznie dostępnych zasobów serwisu.

5. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych.

Administracja serwisu ViCardo nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkowników serwisu. Informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkowników są wykorzystywane i udostępniane wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej oraz indywidualnych zasobów sieciowych poszczególnych użytkowników.
Ponieważ wszystkie informacje zamieszczone w serwisie ViCardo przez Użytkownika podlegają wyłącznie jego osobistej kontroli co do zakresu i treści - Administracja serwisu jest w rozumieniu prawa kontrolerem danych w stosunku do wszelkich danych Użytkownika.
Tylko Użytkownik posiada pełny dostęp do swoich danych, może je dowolnie dodawać, modyfikować lub usuwać w zakresie funkcjonalnym udostępnionego mu w panelu administracyjnym systemu zarządzania tymi danymi (CMS).
Administracja serwisu oświadcza, że dołoży należytych starań aby zapewnić Użytkownikowi bezpieczeństwo korzystania z usług. Służyć temu mają wbudowane i stanowiące integralną część serwisu ViCardo mechanizmy szyfrowania, haseł dostępu, autentykacji i identyfikacji oraz zabezpieczenia fizyczne, które mają zabezpieczać dane przed nieautoryzowanym dostępem i/lub ujawnieniem. Jednocześnie Administracja serwisu zastrzega , że nie może udzielić żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa danych.
Wszystkie dane użytkowników przechowywane są w formie elektronicznej na serwerach fizycznie zlokalizowanych na obszarze Polski, przy zachowaniu możliwie najwyższych dostępnych standartów bezpieczeństwa i poufności. Dane te nie będą sprzedawane czy udostępniane komukolwiek, za wyjątkiem przypadków ujawniania w konsekwencji naruszenia prawa na rzecz poszkodowanych osób, stron, ich przedstawicieli prawnych lub organów wymiaru sprawiedliwości.
Wszelkie wiadomości e-mail wysłane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów serwisu ViCardo mogą być automatycznie skanowane lub filtrowane w dowolny sposób w celu wykrycia naruszeń prawa lub postanowień niniejszych Zasasad, jednak nie będą trwale przechowywane ani wykorzystywane w celu gromadzenia danych lub celach marketingowych.

II. Zasady funkcjonalne. ...czytaj

powrót do strony głównej